EQAsce EU   |   EQAsce GERMAN   |   EQAsce DUTCH   |   EQAsce POLISH   |   EQAsce SPANISH   |   EQAsce UKRAINIAN / УКРАЇНСЬКА

Wspólnie w cyfrową przyszłość

 

   • ponad granicami

   • wielopokoleniowo

   • w spółdzielczej wspólnocie

Nasza misja

Wspólne kształtowanie transformacji cyfrowej z solidną, ukierunkowaną na przyszłość gospodarką rolno-spożywczą. Uznanie WSPÓLNOTY za cel i urzeczywistnianie jej we współpracy z regionalnymi partnerami.

Jesteśmy założoną w 2015 roku europejską spółdzielnią, której działalność dotyczy rolnictwa i leśnictwa. Nasze portfolio usług ukierunkowane jest na wprowadzenie bardziej zrównoważonego i wydajnego rolnictwa. W związku ze zmianami w prawie wszystkich gałęziach i formach rolnictwa bierzemy pod uwagę kompleksowe wymagania społeczeństwa i partnerów rynkowych. Nasze usługi oferują wsparcie w rozwoju zorientowanych na przyszłość kwalifikacji, certyfikację osobistą i systemową a także transformację cyfrową w sektorze rolno-żywnościowym. W ramach naszych usług zapewniamy komunikację internetową i ulepszony dialog:

  • między przedsiębiorstwami rolnymi i ich partnerami rynkowymi w różnych łańcuchach wartości
  • między przedsiębiorstwami rolnymi i ich publicznymi i prywatnymi dostawcami usług oraz
  • między nauką i praktyką

Zasady przewodnie

Działanie zgodnie z wartościami spółdzielczymi, takimi jak solidarność, odpowiedzialność, przejrzystość i praktyczność.

Nasze procesy podejmowania decyzji opierają się na fundamencie przejrzystości, aktywnego współdecydowania i udziału w tworzeniu wartości ekonomicznych.
Należąca do naszej kultury kooperacyjnej niezależność spółdzielcza oraz koncentracja na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) są dla nas równie ważne, jak bezpieczeństwo danych naszych członków i klientów we wszystkich procesach komunikacji cyfrowej.

W naszych działaniach skupiamy się w szczególności na czterech z 17 opublikowanych przez ONZ w 2015 roku Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs):

Pojęcie „Dobre zdrowie i jakość życia” odnosi się w naszym rozumieniu nie tylko do osób pracujących w sektorze rolno-spożywczym i konsumentów, ale również do dostarczających nam żywności zwierząt hodowlanych.

Dewiza „Dobrej jakości edukacji” uwzględniona jest zarówno w naszej koncepcji kształcenia ustawicznego dla osób pracujących w branży rolno-spożywczej, jak i w naszych systemach wspomagających kształcenie i doskonalenie zawodowe „Q-Guide” i „Q-CERT”.

Staramy się uwidaczniać wartość i godność pracy w gospodarstwach rolnych. W ten sposób próbujemy podnieść jej prestiż i wraz z nim udział wartości dodanej w łańcuchach dostaw do konsumenta.

Pokazujemy, w jaki sposób można w nowych strukturach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) realizować usługi użyteczności publicznej, zarządzanie kryzysowe w przypadku klęsk żywiołowych i pandemii, a także jakie metody umożliwiają osiąganie regionalnych celów klimatycznych przy dobrowolnym zaangażowaniu i aktywnym udziale zarówno pojedynczych osób jak i sieci wolontariuszy z sektora rolno-spożywczego.

Nasza wizja

Gwarancja suwerenności danych i tworzenie z nich wartości dodanej oraz praktycznego „know-how” dla przedsiębiorstw rolnych i leśnych.

W najbliższych latach członkowie i organy EQA będą opierały fundament europejskiej spółdzielni na dobrowolnym zaangażowaniu połączonym ze wspólnymi działaniami przedsiębiorczymi w sześciu istotnych dla przyszłości dziedzinach:

  • Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla podwójnej transformacji
  • Umożliwienie gospodarstwom rolnym tworzenia wartości dodanej w oparciu o dane
  • Wykorzystanie neutralności i niezależności spółdzielni dla wzmocnienia atutu zaufania
  • Rozbudowa infrastruktury chmurowej i blockchainowej
  • Regionalna i transgraniczna promocja nowych  – stabilnych – struktur sieciowych
  • Tworzenie z pomocą struktur spółdzielczych dalszych rynków IT dla nowych usług internetowych